دسته بندی

 اخبار و مقالات

فکس سرور

دستگاه فکس سرور(fax server) سیستمی است که در محیط شبکه سازمان یا شرکت شما به صورت client-serverراه اندازی گردیده و کلیه پرسنل سازمان یا شرکت امکان ارسال و  دریافت فکس تحت شبکه (اینترنت و اینترانت) را دارند…

فکس سرور

دستگاه فکس سرور(fax server) سیستمی است که در محیط شبکه سازمان یا شرکت شما به صورت client-serverراه اندازی گردیده و کلیه پرسنل سازمان یا شرکت امکان ارسال و  دریافت فکس تحت شبکه (اینترنت و اینترانت) را دارند…

فکس سرور

دستگاه فکس سرور(fax server) سیستمی است که در محیط شبکه سازمان یا شرکت شما به صورت client-serverراه اندازی گردیده و کلیه پرسنل سازمان یا شرکت امکان ارسال و  دریافت فکس تحت شبکه (اینترنت و اینترانت) را دارند…

فکس سرور

دستگاه فکس سرور(fax server) سیستمی است که در محیط شبکه سازمان یا شرکت شما به صورت client-serverراه اندازی گردیده و کلیه پرسنل سازمان یا شرکت امکان ارسال و  دریافت فکس تحت شبکه (اینترنت و اینترانت) را دارند…

فکس سرور

دستگاه فکس سرور(fax server) سیستمی است که در محیط شبکه سازمان یا شرکت شما به صورت client-serverراه اندازی گردیده و کلیه پرسنل سازمان یا شرکت امکان ارسال و  دریافت فکس تحت شبکه (اینترنت و اینترانت) را دارند…